ប៊ីជេភីភីធ្វើការដោយសន្តិវិធីដើម្បីអភិវឌ្ development អាសាមបន្ទាប់ពីគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ទាំងអស់៖ ប្រធានគណបក្សជេភីណាដានៅស៊ីលចារ


  • ប្រទេស៖
  • ប្រទេសឥណ្ឌា

BJP ធ្វើការដោយសន្តិវិធីដើម្បីការអភិវឌ្ development អាស៊ាំ បន្ទាប់ពីពិចារណាលើផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ទាំងអស់៖ ប្រធានគណបក្សជេភីណាដាដា នៅស៊ីលឆា។



(រឿងនេះមិនត្រូវបានកែសម្រួលដោយបុគ្គលិកកំពូលព័ត៌មានទេហើយត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព័ត៌មានដែលបានបង្កើតឡើង។ )